Artist Madonna

Songtitle Era

Songtext übersetzung am Songtextubersetzung.de!Songtext übersetzung am Songtextubersetzung.de

Songtext

Samie samietto ino catepo
Samie todesanto
Parole
Impera imperamine dovi me canta polge
Dorime dorimetto samie todesanto
Te dii amore,
To pera omen, to di amosen, samiyo peca omen, to di amosen
Samie samie goda airorenen tiore gono
Samie goda impere semio dori me
Samie samie goda airorenen tiore gono
Samie goda impere semio regonano-o dori me
Samie samietto ino catepo
Impera imperamine
Parole
Dorime dorimetto samie todesanto
Te dii amore,
To pera omen, to di amosen,
Samie samie goda airorenen tiore gono
Samie goda impere semio dori me
Samie samie goda airorenen tiore gono
Samie goda impere semio regonano-o dori me
Samie samie goda airorenen tiore gono
Samie goda impere semio dori me
Samie samie goda airorenen tiore gono
Impera imperatto Adore adoretto
Samie todesanto
Samie samie goda airorenen tiore gono
Samie goda impere semio regonano-o dori me
Agono-o dori me
Agono, agono
Adore todesanto
Samie samie goda airorenen tiore gono
Samie goda impere semio dori me
Samie samie goda airorenen tiore gono
Samie goda impere semio regonano-o dori me.

übersetzung

Samie samietto ino catepo 
Samie todesanto 
Parole 
Impera imperamine Dovi mich canta Polge 
Dorime dorimetto samie todesanto 
te DII amore, 
Wenn pera Omen, um di amosen, samiyo PECA Omen , um di amosen 
Samie samie goda airorenen tiore Gono 
Samie goda impere Semio dori mir 
Samie samie goda airorenen tiore Gono 
Samie goda impere Semio regonano-o dori mir 
Samie samietto ino catepo 
Impera imperamine 
Parole 
Dorime dorimetto samie todesanto 
te DII amore, 
Wenn pera Omen, um di amosen, 
Samie samie goda airorenen tiore Gono 
Samie goda impere Semio dori mir 
Samie samie goda airorenen tiore Gono 
Samie goda impere Semio regonano-o dori mir 
Samie samie goda airorenen tiore Gono 
Samie goda impere Semio dori mir 
Samie samie goda airorenen tiore Gono 
Impera imperatto Adore adoretto 
Samie todesanto 
Samie samie goda airorenen tiore Gono 
Samie goda impere Semio regonano-o dori mir 
Agono-o dori mir 
Agono, agono 
Adore todesanto 
Samie samie goda airorenen tiore Gono 
Samie goda impere Semio dori mir 
Samie samie goda airorenen tiore Gono 
Samie goda impere Semio regonano-o dori mich.