Artist Saber Al Roubai

Songtitle Sidi Mansour

Songtext übersetzung am Songtextubersetzung.de!Songtext übersetzung am Songtextubersetzung.de

Songtext

Alah allah ya baba wa slam alik ya baba 
Alah allah ya baba wa slam alik ya baba 
Sidi mansour ya baba, wa ndjik en zour ya baba 


Ashed bi allah, ya baba 
Maashekte siwah, ya bab 
Sharhe el halim, ya baba 
Ala djezeen, ya bab 
Wa shal ifeed, ya baba 
Manhouf alih, ya baba 
Wa Ashed bi allah, ya baba 
Maashekte siwah 
Wendjik ya sidi 
Mish moufedine 
Wa nnar fi galbi 
Tahreg waredi 

Alah allah ya baba wa slam alik ya baba 
Alah allah ya baba wa slam alik ya baba 
Sidi mansour ya baba, wa ndjik en zour ya baba 

Wa kaheel el ain, ya baba 
Helw el khaddine, ya baba 
Helw ou mabrouh, ya baba 
Wa ayouno khoul, yabab 
wa ghrekt maah, yababa 
adjebni shbab, ya baba 
wa kaheel el ain, ya baba 
ana galdi rfed 
sidi ya sidi 
ahki ou hakini 
saffarli hali 
ali nasine 

Ashed bi allah, ya baba 
Maashekte siwah, ya bab 
Sidi mansour ya baba, wa ndjik en zour ya baba

übersetzung

Alah Allah wa ya ya baba baba Alik Slam 
Alah Allah wa ya baba baba Alik ya Slam r nSidi Mansour ya baba, wa ndjik en Zour ya baba 
 
 r Nashed bi Allah, ya baba 
Maashekte Siwa, bab ya 
Sharhe el Halim, ya baba 
ala djezeen, ya bab r NWA ung IFEED, ya baba 
Manhouf Alih, ya baba r NWA verascht bi Allah, ya baba 
Maashekte Siwah 
Wendjik ya Sidi 
Mish moufedine r NWA nnar galbi fi 
Tahreg waredi 
 
Alah Allah wa ya baba baba Alik ya r slam nAlah Allah wa ya baba baba Alik ya Slam r nSidi Mansour ya baba, wa ndjik en Zour ya baba 
 r NWA kaheel el Ain, ya baba r el nHelw khaddine, ya baba 
Helw ou mabrouh, ya baba r NWA ayouno khoul, yabab r NWA ghrekt Maah, yababa 
adjebni shbab, ya baba r NWA kaheel el Ain, ya baba 
ana Galdi rfed 
sidi Sidi ya 
ahki ou hakini 
saffarli Hali r Nali nasine 
 r bi allah Nashed, ya baba 
Maashekte Siwa, ya bab 
Sidi Mansour ya baba, wa en ndjik Zour ya baba