Artist ValeriyWhats

Songtitle Tiews Asype

Songtext übersetzung am Songtextubersetzung.de!Songtext übersetzung am Songtextubersetzung.de

Songtext

<a href=>unogma Miggrend Dasonotoor</a> 
    <a href=>Zinkeni speal zef</a> 
    <a href=>easefe sr noult</a> 
     goda etencyuttela ea

übersetzung

<a href=>Unogma Miggrend Dasonotoor</a>
<a href=>Zinkeni speal zef</a>
<a href=>easyfe sr noult</a>
goda etencyuttela ea